Hem Ekonomi 1,5 års fängelse för Fingerprints ordförande Johan Carlström

1,5 års fängelse för Fingerprints ordförande Johan Carlström

förbi admin
0 kommentar

Nyheter

Publicerad: 2022-06-22 11:08

Johan Carlström, huvudägare och styrelseordförande i Fingerprint Cards
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Fingerprint Cards ordförande och tillika storägare Johan Carlström döms för de fyra fall av de sex grova insiderbrott som han åtalats för.

Efter åtta år i Stockholms tingsrätt ägde huvudförhandlingen mot Fingerprint Cards styrelseordförande och största ägare Johan Carlström äntligen rum i april och maj 2022. Målet är omfattande och i dag kom domen som var på 129 sidor.

Johan Carlström döms för grovt insiderbrott vid fyra tillfällen under perioden från februari 2013 till mars 2014 avseende insiderinformation om börsnoterade bolaget Fingerprint Cards.

”Insiderhandeln har skett en relativt kort tid innan bolaget i pressmeddelanden har lämnat information om nya ordrar. Insiderinformationen har vid ett tillfälle även handlat om ett annat bolags lansering av en ny mobiltelefon innehållande Fingerprint Cards AB:s teknik. Med hänsyn främst till att värdepappershandeln har avsett betydande belopp och genomförts av en person i ledande ställning har tingsrätten bedömt att det är fråga om grovt insiderbrott vid samtliga tillfällen”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Påföljden har bestämts till fängelse i 1 år och 6 månader. Tingsrätten har vid bestämmande av fängelsestraffets längd, i mildrande riktning, tagit hänsyn till den ovanligt långa tid som har förflutit mellan gärningarna och domen.

Johan Carlström ska betala tillbaka de vinster han har gjort på insiderhandeln, vilket handlar om cirka 1,5 miljoner kronor.

Yrkandet om näringsförbud avslås.

Enligt tingsrätten har åklagaren vid tre andra tillfällen inte lyckats styrka att det har varit fråga om insiderhandel vid dessa tillfällen. Tingsrätten frikänner därför Johan Carlström från tre påstådda fall av insiderhandel. Eftersom han delvis frikänns ska han få ersättning från staten med 2,2 miljoner kronor av de totala kostnaderna om cirka 7,5 miljoner kronor för hans försvar.

Reduktion

Åklagare Jonas Myrdal och Jan Leopoldson uppgav under förhandlingarna att straffvärdet ligger på fyra år samtidigt som de uppgav att det finns utrymme för straffrabatt på grund av tidsutdräkten. Hur stor reduktionen ska vara överlämnade de till rätten.

Åklagarna har även yrkat att 4,4 miljoner kronor ska förverkas från Johan Carlström såsom utbyte av brott om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. De har även yrkat att tingsrätten skulle meddela Johan Carlström näringsförbud i fem år. 

Tingsrätten har i sina bedömningar utgått från den lagstiftning som gällde vid tidpunkten för gärningarna.

Åtalspunkterna

Brotten ska, enligt åklagaren ha begåtts bland annat i februari 2013 då Johan Carlström fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter köpt totalt 475 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 1 277 000 kronor.  

Informationen offentliggjordes den 11 mars 2013. 

Enligt tingsrätten är det styrkt att Johan Carlström fått informationen om den kommande ordern senast den 24 februari 2013, alltså före det att han köpte de aktuella warranterna. Informationen har varit specifik på sätt som krävs för att det ska vara fråga om insiderinformation, vilket Johan Carlström inte heller ifrågasatt. 

Tingsrätten finner flera omständigheter ger stöd för åklagarens talan att informationen om den specifika ordern inte kan anses ha varit spridd och allmänt känd och att den redan skulle ha absorberats i aktiekursen. Den har, enligt tingsrätten, varit ägnad att i väsentlig mån påverka aktiepriset, bland annat med hänsyn till orderns storlek, orderns storlek i förhållande till omsättning samt i viss mån hur tidigare ordrar mottagits av marknaden. Det har således rört sig om insiderinformation. 

Tingsrätten hänvisar även till åklagarens bevisning i form av Johan Carlströms vittnesförhör i Varbergs tingsrätt rörande sin syn på HST-ordrarna under åren 2010–2012 och uppger att det inte råder någon tvekan om att han haft uppsåt till att det rört sig om insiderinformation. 

”Åtalet är därmed styrkt och Johan Carlström ska dömas i enlighet med gärningspåståendet som är att bedöma som ett brott. Brottet ska anses som grovt mot bakgrund av affärens omfattning och hans ställning som verkställande direktör i FPC. Johan Carlström döms alltså för grovt insiderbrott”. 

En av de friande åtalspunkterna

En av de åtalspunkter som Johan Carlström frias från rör påstått insiderbrott då Johan Carlström skulle, enligt åklagaren haft insiderinformation i juli 2013 om bland annat att Fingerprint Cards AB hade drabbats av förseningar i sin teknikutveckling, vilket medförde risk för att viktiga projekt och lanseringar skulle försenas. Förseningarna ledde samtidigt till att vissa av Fingerprint Cards AB:s kunder och potentiella kunder omprövade sina projekt och övervägde att byta från linjesensor till areasensor, samt att Fingerprint Cards AB försäljningsprognos för tredje kvartalet 2013 och för helåret 2013 hade försämrats väsentligt. Enligt tingsrätten har åklagaren inte styrkt att Johan Carlström fått insiderinformation vid tidpunkten för sina försäljningar såvitt avser information om nedgång i försäljning och omsättning.

Information om samarbetet med Fujitsu

Enligt åklagaren har även Johan Carlström i augusti 2013 fått insiderinformation om Fingerprint Cards AB.  Informationen har handlat om dels Fujitsus lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB, dels gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från CrucialTec. 

Johan Carlström har därefter den 9 augusti 2013 köpt 41 900 aktier i Fingerprint Cards för 1 862 000 kronor och 900 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för 1 961 000 kr (exklusive courtage). 

Pressmeddelanden om Fujitsus lansering om en ny order från CrucialTec offentliggjordes den 19 augusti 2013 respektive den 21 augusti 2013. 

Tingsrätten ägnar nära tre sidor åt att citera sakkunnigexperten Elif Härkönen och kommer därefter fram till att åklagaren inte motbevisat Johan Carlströms uppgift om att lanseringen av Fujitsus telefon med FPC:s teknik var allmänt känd när han sålde aktierna i FPC. På grund av bland annat detta förhållande kan inte heller informationen om att FPC förberedde att så snart som möjligt offentliggöra ett pressmeddelande om lanseringen och samarbetet med mera anses som insiderinformation.

Däremot skriver tingsrätten att informationen om att FPC:s sensor skulle finnas i Pantechs telefon inte har varit allmänt känd i samband med Johan Carlströms köp den 9 augusti. Informationen var ägnad att väsentligen påverka aktiekursen.

”Tingsrätten finner att Johan Carlström insett detta eller i vart fall att han insett att det förelegat en stor risk för att det var insiderinformation och att han förhållit sig likgiltig till detta. Han har således haft uppsåt och ska dömas för gärningen i denna del”.

Inte heller har informationen om att FPC och CT haft ett samarbetsavtal ska anses ha varit allmänt känd före offentliggörandet den 21 augusti, enligt tingsrätten.

Åtalspunkt 4 – frias

Vidare framgår det av stämningsansökan att Johan Carlström har i augusti 2013 fått insiderinformation om Fingerprint Cards. Informationen har avsett att Pantech hade lanserat en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB samt att Fingerprint Card förberedde att så snart som möjligt offentliggöra ett pressmeddelande om lanseringen och om samarbetet med Pantech i en positiv kontext och såsom en nyhet av stor betydelse för bolagets fortsatta expansion. 

Tingsrätten noterar att denna åtalspunkt är lika med den tredje åtalspunkten. Domstolen anser att det inte går att bortse ifrån Johan Carlströms uppgifter som ger stöd för att informationen var allmänt känd. Åtalet ogillas.

Köpt warranter för 10 miljoner kronor

Åklagaren menar även att Johan Carlström har i augusti och september 2013 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards från Hardware & Software Technologies. 

Han har därefter den 5-6 september 2013 och den 9 september 2013 på värdepappersmarknaden i Stockholm, Sverige köpt totalt 2 615 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 10 356 171 kronor.

Informationen offentliggjordes den 13 september 2013. 

Tingsrätten finner det styrkt att Johan Carlström fått informationen om den tänkta ordern senast den 3 september 2013, alltså före det att han köpte de aktuella warranterna. Informationen har varit specifik på sätt som krävs för att det ska vara fråga om insiderinformation vilket Johan Carlström i och för sig inte ifrågasatt.

Tingsrätten finner att flera omständigheter ger stöd för åklagarens påstående att informationen om den specifika ordern inte kan anses ha varit spridd och allmänt känd och att den redan skulle ha absorberats i aktiekursen. Den har vidare varit ägnad att i väsentlig mån påverka aktiepriset. Det har således rört sig om insiderinformation.

”Med hänsyn till Johan Carlströms erfarenhet av finansmarknaden och företagande samt till vad han uppgett i sitt vittnesförhör i Varbergs tingsrätt om sin syn på HST-ordrar råder ingen tvekan om att han haft uppsåt. Åtalet är därmed styrkt och han ska dömas för insiderbrott som är att bedöma som ett brott. Brottet är att anse som grovt på de skäl åklagaren anfört”, skriver tingsrätten.

Åtalspunkt 6

Vidare uppgav åklagaren i stämningsansökan att Johan Carlström har i mars 2014 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. 

Han har därefter på värdepappersmarknaden i Stockholm, Sverige, köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB den 7, 10, 11 och 20 mars 2014; köp av totalt 180 147 aktier för sammanlagt 9 859 000 kronor, samt den 24 mars 2014; köp av 59 000 köpwarranter för 175 000 kronor (samtliga belopp exklusive courtage). 

Informationen offentliggjordes den 26 mars 2014. 

Försvaret har som huvudinvändning även i denna åtalspunkt gjort gällande att informationen om ordern från HST inte var att betrakta som insiderinformation eftersom samarbetet mellan FPC och HST sedan länge var känt på marknaden.

Tingsrätten skriver i domen att flera omständigheter talar för att informationen om den specifika ordern inte kan anses ha varit spridd och allmänt känd och att den redan skulle ha absorberats i aktiekursen. Den har vidare varit ägnad att i väsentlig mån påverka aktiepriset. Det har således rört sig om insiderinformation.

Tingsrätten upprepar motiveringen att ”med hänsyn till Johan Carlströms erfarenhet av finansmarknaden och företagande samt till vad han uppgett i sitt vittnesförhör i Varbergs tingsrätt om sin syn på HST-ordrar råder ingen tvekan om att han haft uppsåt. Åtalet är därmed styrkt och han ska dömas för insiderbrott som är att bedöma som ett brott. Brottet är att anse som grovt på de skäl åklagaren anfört”.

Åklagaren har tidigare lagt ned åtalet avseende grovt insiderbrott i december 2012. Johan Carlström har yrkat frikännande dom. Tingsrätten frikänner honom från åtalet.

Påföljd

När det gäller påföljden hänvisar tingsrätten till att det har rört sig om delvis systematisk handel om betydande belopp när han haft rollen som verkställande direktör i FPC och att han har gjort relativt stora vinster i flera av fallen.

Tingsrätten finner att det sammanlagda straffvärdet för brottsligheten uppgår till fängelse två år och fyra månader.

Tingsrätten går sedan in. på frågan om reduktion på grund av den långa tid som förflutit. Johan Carlström delgavs misstanke år 2014. Åtal väcktes inom cirka ett år från detta och huvudförhandling avseende de tre andra i utredningen hölls 2017 vilket inte kan anses ha varit anmärkningsvärt sent med hänsyn till brottens beskaffenhet och att det var flera tilltalade.

Men målet mot Johan Carlström har ställts in vid flera tillfällen, bland annat på grund av resursbrist hos tingsrätten, justerad stämningsansökan och bevisuppgift från åklagaren, pandemin samt i samband med att Johan Carlström bytte försvarare.

”Johan Carlström kan inte lastas för den i förhållande till målets beskaffenhet sena lagföringen och den långsamma handläggningen. I vart fall sedan 2018 anser tingsrätten att dröjsmål föreligger”.

Tingsrätten finner sammantaget att straffvärdet ska sänkas med åtta månader på grund av den långsamma handläggningen och den sena lagföringen.

Johan Carlström har varit arbetande styrelseordförande i FPC. Enligt honom kommer han inte få fortsätta vara det om han döms vilket inte ifrågasatts av åklagaren. Tingsrätten finner att även detta men ska beaktas vid bestämmandet av straffvärdet.

Tingsrätten finner att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse ett år och sex månader.


Du kanske också gillar