Hem Ekonomi Delårsrapport Zenergy AB (publ) April – Juni 2022

Delårsrapport Zenergy AB (publ) April – Juni 2022

förbi admin
0 kommentarZenergy AB (publ.) (“ZENZIP B”) offentliggör härmed Delårsrapport Zenergy AB (publ) april – juni 2022 och finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se). 

 

 

Delårsrapport Zenergy AB (publ)

april – juni 2022

Org. Nr. 556796-2260

 

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 2 2022

 

Koncernen, belopp i KSEK

Q2 2022

Q2 2021

H1 2022

H1 2021

 

2021

Rörelsens intäkter

15 905

28 043

37 377

28 151

 

76 585

Resultat för perioden

7 870

-7 567

7 980

-14 008

 

-34 170

Balansomslutning

50 754

90 014

50 754

90 014

 

51 880

Soliditet

 

18,0%

20,5%

18,0%

20,5%

 

2,2%

Likvida medel

6 776

2 688

6 776

2 688

 

1 823

Resultat per aktie, kr

0,03

-0,03

0,03

-0,06

 

-0,15

 

 

  • Stjärnhöken tecknar treårigt ramavtal till ett värde om 270-300 MSEK
  • Zenergy avtalar om försäljning av fastigheten Båramo 1:13 till Entita Fastigheter baserat på  ett fastighetsvärde om 35,5 MSEK
  • Samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2022 (serie A) har utnyttjats och Zenergy tillförs därmed 6,5 MSEK före emissionskostnader

 

 

 

En bild som visar person, person, kostym, glasögon

Automatiskt genererad beskrivningFörsäljning och vinst

 

Ett händselrikt kvartal med avyttrad fastighet som stärkt finanserna, ett ramavtal för bostadsmoduler värt upp till 300 MN och orders på entreprenadmoduler till K-Fastigheter. Detta ger oss mixen och flexibilitet att leverera lönsamhet i framtiden. Känns otroligt positivt att också kunna förmedla positivt resultat för andra kvartalet i rad, vilket stärker organisationen och ger tydligt besked att fortsätta resan på inslagen väg.

 

När vi summerar andra kvartalet ser vi att verksamheten har utvecklats enligt uppsatt mål. Vi märker tydligt att injekterad tid har resulterar i fler kontaktytor på marknaden, där vi offererat flertalet nya aktörer med bostadsmoduler och entreprenadbodar, med målsättning att kunna presentera nya orders under kommande kvartal.

 

Vi har under kvartalet tecknat ett ramavtal med Stjärnhöken till ett värde om 275–300 miljoner på 3 år som avser bostadsmoduler, och tecknat order på 13 Entreprenadbodar till K-Fastigheter AB som skall tillverkas under kommande kvartal. Som jag tidigare har beskrivit ser vi stor vikt att kunna kombinera korta (Entreprenadbodar) och långa affärer (Bostadsmoduler), för att få fullt utfall på de nya processer som är utarbetade och implementerats i verksamheten.

 

Under kvartalet har vi introducerat Affärschef som har kommit in bra i verksamheten och rekryterat ny Ekonomichef som kommer på plats under tredje kvartalet och därigenom är vi klara med den nya framtidssäkrade organisationen.

 

Den senare delen av kvartalet har vi börjat att producera projekt Grillby med 24 minivillor som avropades under första kvartalet av Ruts Fastigheter och som följer den nya affärsmodellen och plattformen. Vi har arbetat hårt för att säkerställa material till projektet, då vi under första delen av kvartalet fick stora leveransförseningar i fabriken, vilket gjorde att vi inte nådde full kapacitet under kvartalet. Jag har tidigare beskrivit effekten av invasionen av Ukraina, som drivit på kostnadsutvecklingen och som också i ett senare skede skapat brist på material. Vi fokuserar på det vi kan påverka och försöker hantera materialbrister med befintliga leverantörer och i samråd med beställarna.

 

När vi nu stänger böckerna för andra kvartalet med stärkt ekonomi och organisation, ser jag tillsammans med medarbetarna positivt på framtiden och vad vi tillsammans kan skapa.

 

Tillsammans bygger vi för framtiden.

 

Väl mött

Martin Karlsson, VD Zenergy AB

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 

Stjärnhöken tecknar treårigt ramavtal för produktion av bostäder till ett värde om 270–300 MSEK

Den 13 april meddelade Zenergy att Stjärnhöken tecknat ett treårigt ramavtal för produktion av bostäder till ett värde om 270–300 MSEK. Stjärnhöken skall tillsammans med Zenergy utveckla hållbara och attraktiva bostäder under en treårsperiod. Ramavtalet avser Stjärnhökens kommande projekt med koncentration kring Mälardalen. Genom avtalet ges möjlighet för Zenergy och Stjärnhöken att tillsammans fortsätta att förädla produkten, som kommer att resultera i effektivare och lönsammare processer för framställandet av våra bostäder.

 

Zenergy undertecknar försäljningsavtal för att avyttra fastigheten Båramo 1:13 till Entita Fastigheter

Den 12 maj meddelade Zenergy att Entita fastigheter förvärvar Zenergy Fastigheter AB, med tillträde måndagen den 16 maj. Dotterbolaget som avses att avyttras är Zenergy Fastigheter. Zenergys styrelse har beslutat att bolaget skall fokusera och samla resurserna till kärnverksamheten och bolaget väljer nu att ta ett ytterligare steg och undersöka möjligheten att frigöra kapital genom att avyttra dotterbolaget och därigenom inom ramen för omstruktureringen frigöra likviditet för att öka produktionsflödet och kapaciteten samt att renodla verksamheten. Parterna är överens om ett fastighetsvärde om ca 35,5 MSEK. Genom att strukturera och för att förfina processerna, som tidigare meddelats, har man dessutom genomfört en ny affärsmodell som genererar en jämnare fördelad resultatavräkning och förbättrade betalningsplaner.

 

Kallelse till årsstämma i Zenergy AB

Aktieägarna i Zenergy AB, 556796-2260, kallas härmed till årsstämma fredag den 27 maj 2022. Styrelsen har, med stöd av de tillfälliga lagregler som trätt i kraft den 1 mars 2022, beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genompoströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

 

Zenergy AB offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av 2019/2022 (Serie A)

Den 30 juni meddelade Zenergy att samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2022 (serie A) har utnyttjats och att bolaget därmed tillförts cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader. Årsstämman 2019 fattade beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelseledamöterna. Totalt emitterades 21 887 408 teckningsoptioner av serie 2019/2022 (Serie A). Varje teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny A-aktie till en teckningskurs om 30 öre per aktie under perioden från den 31 maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Styrelseledamöterna träffade kort före utnyttjandeperiodens utgång överenskommelse med Viggbyholms Gård Fastighets AB avseende Styrelseledamöternas överlåtelse av samtliga teckningsoptioner. Under utnyttjandeperiodens sista dag mottog Bolaget anmälan om utnyttjande av samtliga 21887 408 teckningsoptioner för teckning av lika många A-aktier från Viggbyholms Gård Fastighets AB.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

 

Affärsmodell och fastighetskoncept

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

 

Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 10% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

 

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

Zenergy Bostäder och Hotell Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Skolor och Kontor Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet. Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig. Zenergy har t.ex tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Entreprenadenheter Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex-kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har genom åren levererat över 1 000 energisnåla enheter.

Zenergy ZIP-Element Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept. Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

 

Ägarstruktur 2022-06-30

 

 

Ägare

Innehav (%)

Röster (%)

Hökerum Kapitalförvaltning AB

14,00

28,44

Stjärnporten AB

14,00

28,44

Avanza Pension AB

9,15

5,45

Christer Hovdegård

5,89

3,53

Mikhael Jamil Moussan

4,74

2,84

Ronny Akgun Invest AB

4,23

2,54

Nordnet Pensionsförsäkring

1,88

1,12

Georges Josefsson

1,72

1,03

Leif Rickard Johansson

0,88

0,52

Krister Angel

0,82

0,49

Övriga (3 428 st)

42,69

25,60

Totalt

100,00

100,00

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy

Rörelseintäkter

Rörelsens intäkter för andra kvartalet 2022 uppgick till 15 905 (28 043) KSEK och för första halvåret uppgick det till 37 377 (28 151) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 15 353 (27 764) KSEK. Ackumulerad nettoomsättning för första halvåret uppgick till 36 547 (27 566) KSEK vilket är 8 981 KSEK högre än motsvarande period 2021.

 

Hyresintäkterna i koncernen under andra kvartalet 2022 uppgick till 279 (279) KSEK och för första halvåret 2022 uppgick det till 557 (557) KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.

 

Övriga rörelseintäkter i koncernen under andra kvartalet 2022 uppgick till 273 (-) KSEK och för första halvåret uppgick det till 273 (28) KSEK.

 

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under andra kvartalet till 15 626 (27 764) KSEK. Ackumulerade rörelseintäkter för första halvåret uppgick till 36 820 (27 619) KSEK.

 

Kostnader
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under andra kvartalet till -13 794 (-31 673) KSEK. Ackumulerat för första halvåret uppgick det till 31 022 (-32 418) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för andra kvartalet uppgick till 2 111
(-3 630) KSEK. Ackumulerat för första halvåret uppgick det till 6 355 (-4 267) KSEK.

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under andra kvartalet till -4 468 (-3 422) KSEK. För första halvåret uppgick dessa till -7 973 (-8 614) KSEK, vilket är en minskning med 641 KSEK från föregående år.

 

Avskrivningarna för första kvartalet uppgick till 381 (365) KSEK och för första halvåret uppgick dessa till -862 (-862) KSEK.

 

Resultat

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende andra kvartalet uppgick till 8 448 (7 530) KSEK. För första halvåret uppgick det till 8 592 (-13 971) KSEK. Resultatet har således förbättrats med
22 563 KSEK, vilket till hälften är hänförligt till avyttrat dotterföretag, och i övrigt huvudsakligen kopplat till såväl ökad volym som förbättrad lönsamhet.
Ackumulerat för 2021 uppgick resultatet till 34 060 KSEK.

 

 

 

Balansräkning

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 202206-30 uppgick till 6 797 (31 820) KSEK, en minskning med 25 023 KSEK, huvudsakligen relaterad till avyttrat dotterföretag.

 

Omsättningstillgångar i koncernen per 2022-06-30 uppgick till 43 957 (58 194) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten, per 2022-06-30 uppgick till 10 809 (46 059) KSEK. Kundfordringar uppgick till 6 961 (5 030) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 19 411 (4 417) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 6 776 (2 688) KSEK.

 

Skulder
Koncernens skulder per 2022-06-30 uppgick till 38 734 (68 000) KSEK, vilket är 29 266 KSEK lägre jämfört med föregående år. Leverantörsskulderna per 2022-06-30 uppgick till 7 664 (14 277) KSEK vilket är 6 613 KSEK lägre jämfört med föregående år.

 

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 9 135 (18 414) KSEK.
Försäljning av dotterföretaget Zenergy Fastigheter AB har inneburit ett väsentligt tillskott till såväl eget kapital som likvida medel.

 

Det totala kassaflödet i koncernen under andra kvartalet 2022 var positivt och uppgick till
4 171 (-39 077) KSEK. Motsvarande för första halvåret uppgick till 4 953 (-44 785) KSEK.
Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde -12 056 KSEK.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen under andra kvartalet 2022 uppgick till
-21 783 (29 782) KSEK. Motsvarande för första halvåret uppgick till -20 795 (-35 185) KSEK.
Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde -13 334 KSEK.

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen under andra kvartalet 2022 uppgick till
35 026 (-59) KSEK. Motsvarande för första halvåret uppgick till 35 026 (-99) KSEK.

Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde -979 KSEK.

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen under andra kvartalet 2022 uppgick till
9 072 (9 236) KSEK. Motsvarande för första halvåret uppgick till -9 278 (-9 501) KSEK.

Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde 2 257 KSEK.

 

Likvida medel i koncernen uppgick till 6 776 (2 688) KSEK vid periodens slut.

 

Moderbolaget hade per 2022-06-30 inga krediter hos banker.

Finansiella rapporter

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 

Kassaflöde koncern

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Förändringar i eget kapital, koncern

  

 

 

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

 

Kommande finansiella rapporter och viktiga datum

Delårsrapport för perioden januari-september 2022 publiceras den 25 november 2022

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 publiceras den 24 februari 2023
Delårsrapport för perioden januari-mars 2023 publiceras den 26 maj 2023

 

 

 

Styrelsen i Zenergy AB

 

 

Skillingaryd den 26 augusti 2022

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2022.
Du kanske också gillar