Hem Ekonomi Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till konvertibler och teckningsoptioner

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till konvertibler och teckningsoptioner

förbi admin
0 kommentar

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, fredag den 21 oktober 2022

Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units beståendes av konvertibler av serie KV2 och teckningsoptioner av serie TO10 om cirka 46,4 MSEK, har nu registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 74,3 procent och utfallet offentliggjordes den 7 oktober 2022.

Avstämningsdag för omvandlingen är den 25 oktober 2022, varefter BTU kommer att omvandlas till konvertibler av serie KV2 med ISIN-kod SE0018588626 och teckningsoptioner av serie TO10 med ISIN-kod SE0018538159.

Konvertiblerna av serie KV2 och teckningsoptionerna av serie TO10 som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 27 oktober 2022. Första handelsdag för konvertibler av serie KV2 och teckningsoptioner av serie TO10 kommer att vara den 27 oktober 2022.

Konvertibler av serie KV2

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tolv (12) procent från och med den 12 oktober 2022 till och med den 12 april 2024, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler jämte upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under utsatta konverteringsperioder, vilka äger rum under de första elva (11) bankdagarna under mars, juni, september och december. Konverteringskursen kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolaget aktie under de tio (10) handelsdagar som infaller före respektive konverteringsperiod. Den första konverteringsperioden påbörjas den 1 december 2022 och pågår fram till och med den 15 december 2022. Konverteringskursen kan som lägst uppgå till 0,10 SEK och högst 0,40 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO10

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 sker under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. Varje teckningsoption av serie TO10 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst kvotvärdet (för närvarande 0,03 SEK) och högst 0,36 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 16,7 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0) 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Cortus Energy’s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Du kanske också gillar