Hem Ekonomi Swedbanks resultat överträffar förväntningarna – Föreslår höjd utdelning

Swedbanks resultat överträffar förväntningarna – Föreslår höjd utdelning

förbi admin
0 kommentar

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7 604 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför bokslutsrapporten.

Bankens samlade intäkter uppgick till 16 124 miljoner kronor, mot förväntade 14 548 miljoner. De totala kostnaderna för kvartalet var 5 750 miljoner kronor mot förväntningar på 5 856 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick netto till 679 miljoner kronor. Förväntningarna vad gäller nettoförlusterna låg på 642 miljoner kronor.

Swedbanks kärnprimärkapitalrelation var vid periodens utgång 17,8 procent. Analytikerna hade i snitt räknat med 18,6 procent.

Utdelningen föreslås bli 9,75 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 10,10 kronor. Året innan var utdelningen 9,25 kronor per aktie.

Swedbanks räntenetto för 2022 års fjärde kvartal uppgick till 10 921 miljoner kronor, en ökning med 31 procent jämfört med närmast föregående kvartals 8 360 miljoner. Utfallet var även 15 procent högre än Infronts konsensusestimat som låg på 9 465 miljoner kronor.

”Det underliggande räntenettot påverkades positivt av i första hand högre inlåningsmarginaler till följd av stigande marknadsräntor”, skriver Swedbank i en jämförelse med närmast föregående kvartal.

De genomsnittliga utlåningsvolymerna var något högre och hade också en positiv påverkan på räntenettot. Under kvartalet erhölls Riksgäldens avgift för insättningsgarantin, vilken var lägre än tidigare bedömning. Kostnaden minskade med 126 miljoner kronor, vilket tillsammans med valutakursförändringar påverkade räntenettot positivt, skriver banken.

Provisionsnettot blev 3 448 miljoner kronor. I närmast föregående kvartal var provisionsnettot 3 643 miljoner kronor och förväntningarna i detta kvartal låg på 3 666 miljoner.

Intäkterna från kortverksamheten och betalningar var säsongsmässigt lägre, skriver banken. Dessutom bidrog justeringar relaterade till Mastercard negativt med 80 miljoner kronor.

Intäkterna från kapitalförvaltningen minskade något till följd av lägre andel förvaltat kapital i aktiefonder. Intäkterna från corporate finance och värdepappersverksamheten ökade till följd av resultatbaserade intäkter relaterade till Swedbanks åtagande som likviditetsgarant för säkerställda obligationer.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster minskade till 763 miljoner kronor, från föregående kvartals 945 miljoner kronor. Infronts konsensus var 486 miljoner. Group Treasurys nettoresultat finansiella poster minskade främst på grund av negativa värdeförändringar på derivat. Stora företag och Institutioners nettoresultat finansiella poster minskade till följd av låg intjäning inom räntehandel och värdejusteringar på derivat. Marknadsvärdesförändringar i handelslagret av obligationer samt hög kundaktivitet inom valutahandel påverkade positivt, uppger Swedbank.

Antalet affärer på den svenska bostadsmarknaden har minskat kraftigt under det fjärde kvartalet. Det skriver Swedbank vidare i sin bokslutskommuniké.

”Konkurrensen är tuff på alla våra fyra hemmamarknader men vi håller våra ledande positioner med bibehållen prisstrategi”, skriver banken vidare.

Utlåningen till bolånekunder inom Swedbanks svenska bankverksamhet minskade under fjärde kvartalet med 1 miljard kronor till 916 miljarder kronor. Bankens marknadsandel på bolån i Sverige var per den sista december 22 procent.

Swedbanks bolånemarginaler har sjunkit under det gångna året och under det fjärde kvartalet har de fortsatt att pressas något. Det sa Swedbanks vd Jens Henriksson vid en telefonkonferens på tisdagsmorgonen.

”Det är en marknad som karaktäriserats av betydligt lägre volymer. Den samlade marknaden för bolån för alla svenska banker var under det fjärde kvartalet bara en fjärdedel av vad den var ett år tidigare”, sa Jens Henriksson.

Han tillade att konkurrensen på den svenska bolånemarknaden varit hård vilket bidragit till de minskade marginalerna och att banken över lag har haft mindre flöden, tidvis rentav negativa.

”Tittar man på våra marknadsandelar så har de varit väldigt låga under fjärde kvartalet. Tittar man på helåret är vi den ledande bolånebanken och har en bra affär men under kvartalet har vi sett stora amorteringar och mindre flöden, någon månad till och med negativt inflöde”, sa Swedbank-vd:n.

Du kanske också gillar