Hem Hälsa Barn har rätt till ren luft – Sundsvalls Tidning

Barn har rätt till ren luft – Sundsvalls Tidning

förbi admin
0 kommentar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Luften i Sverige är inte så bra som vi tror. Dessutom är barn och personer med astma extra känsliga för luftföroreningar. Ny kunskap visar att även låga halter av luftföroreningar kan medföra hälsorisker. Därför behöver Sundsvalls kommun mäta luften på trafikutsatta förskole- och skolgårdar och vidta åtgärder där halterna överskrider miljömålet eller miljökvalitetsnormerna.

Kartläggningar visar att bara 1 av 10 kommuner mäter luften vid förskolor, skriver debattförfattarna.

Bild: NTB

Det är även viktigt att väga in luftkvalitén vid stadsplanering när nya förskolor och skolor byggs. Trafikverket har nyligen skickat ut beräkningar av luftföroreningshalter för skol- och förskolegårdar belägna intill statliga vägar som kommunerna ska kunna använda som underlag för mätningar och åtgärder där det behövs.

Annons

Annons

I Sverige dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Det kan jämföras med cirka 200 dödsfall per år i trafiken. Omkring 1 200 personer med astma får söka akut vård årligen på grund av förorenad luft. Även om halterna av vissa luftföroreningar i Sverige minskat de senaste åren är nivåerna fortfarande tillräckliga för att skada människors hälsa. De senaste åren har det kommit ny forskning som visar att även låga halter av luftföroreningar kan medföra hälsorisker. Därför kom WHO 2021 med nya rekommendationer om att länder behöver skärpa gränsvärden och mål för luftkvalitet.

Miljön under uppväxten påverkar både hälsa och sjukdom som vuxna. Barn har andra fysiska förutsättningar än vuxna och kan inte välja var de vistas, exempelvis vid förskolor och skolor. Forskning visar att flera hundra ungdomar från varje årskull växer upp med påtagligt sänkt lungfunktion som kan leda till kronisk bronkit eller KOL i vuxen ålder. Enligt en ny svensk studie minskade risken för sänkt lungfunktion hos barn med 20 procent när luftkvaliteten ökade. Ju större minskning av luftföroreningar, desto bättre lungfunktion. Detta är avgörande, eftersom lungfunktionen utvecklas under uppväxten och följer med in i vuxenlivet och bland annat påverkar risken för framtida lungsjukdomar och astma.

Föräldrar och andra kommuninvånare har rätt att veta hur luftkvaliteten är där barn och andra känsliga grupper vistas lång tid. Att mäta är att veta! Kartläggningar visar att bara 1 av 10 kommuner mäter luften vid förskolor. Av de kommuner som gjort mätningar var det en tredjedel som överskred miljömålet Frisk luft vid förskolorna. Nu finns ett underlag som berörda kommuner kan använda för att förbättra luftkvaliteten där barn vistas.

Annons

Annons

Vi uppmanar Sundsvalls kommun att mäta luften vid de mest trafik utsatta förskolorna och skolorna och vidta åtgärder för att minska luftföroreningarna (exempelvis partiklar) om halterna överskrider miljömålet Frisk luft.

Vi vill också att kommunen beaktar luftkvalitén vid stadsplanering när nya förskolor och skolor byggs och att miljömålet är vägledande när det beslutar var de ska placeras.

Åse Jonsson, ordförande Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland

Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland

Du kanske också gillar