Hem Hälsa Finansieringslag för social- och hälsoorganisationer till riksdagen för behandling

Finansieringslag för social- och hälsoorganisationer till riksdagen för behandling

förbi admin
0 kommentar

Regeringen föreslår en ny lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården. Bakgrunden till detta är den parlamentariska gruppens förslag om att införa en ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspel från ingången av 2024.

Det har föreslagits att Veikkaus Ab:s avkastning från och med den 1 januari 2024 ska intäktsföras på statens inkomstkonto som allmänna inkomster och överföras därifrån till den allmänna ramfinansieringen. I och med reformen av finansieringsmodellen har det slagits fast att sektorspecifika ramlagar ska beredas. 

Den föreslagna ramlagen för social- och hälsovårdsministeriets sektor ska tillämpas på statsunderstöd som beviljas för främjande av hälsa och social välfärd. Statsunderstödslagen tillämpas som allmän lag på understöden.

Det föreslås att bland annat bestämmelserna om den nuvarande Social- och hälsoorganisationernas understödscentral samt delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden överförs från lotterilagen till den nya lagen.  

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) ska också efter genomförandet av reformen av finansieringsmodellen fortsätta som en självständig, separat myndighet i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. 

I Finland finns omkring 10 000 registrerade föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården. Dessa har en viktig roll i främjandet av välfärd, hälsa och delaktighet. Deras frivilliga allmännyttiga verksamhet hjälper och stöder i synnerhet dem som är mest utsatta i samhället, på ett mångsidigt sätt och stärker samhällets skyddsnät väsentligt.

Finansieringen av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården är i Finland i hög grad beroende av den offentliga sektorn. För de flesta föreningar och stiftelser inom branschen är STEA-understöden den viktigaste finansieringskällan.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024 samtidigt som den ändring av lotterilagen med vilken syftet är att reformera finansieringsmodellen.

Mer information 

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman [email protected]

•    Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården (Statsrådets beslut)

•    Regeringen föreslår ändringar i lotterilagen med anledning av en ny finansieringsmodell

Du kanske också gillar