Hem Hälsa Länsstyrelsen får ett tydligare uppdrag att genomföra den nationella folkhälsopolitiken

Länsstyrelsen får ett tydligare uppdrag att genomföra den nationella folkhälsopolitiken

förbi admin
0 kommentar

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Samtidigt ges Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att stödja länsstyrelsernas arbete med implementeringen. Syftet med uppdragen är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela Sveriges befolkning.

– Det finns stora skillnader i svenskarnas hälsa. Arbetet för att utjämna hälsoklyftorna i samhället behöver intensifieras och hela samhället behöver kraftsamla. Nu får länsstyrelserna ett tydligare uppdrag att genomföra den nationella folkhälsopolitiken, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de utifrån regionala och lokala förutsättningar och behov ska:

  • vara en kompletterande länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom stödstrukturen för statligt folkhälsoarbete,
  • stödja införandet av folkhälsopolitiken genom att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika förutsättningar för hälsa genom livet,
  • bidra till en god, jämlik och jämställd folkhälsa i länen genom att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att främja hälsa, förbygga ohälsa och jämna ut hälsoskillnader,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet och
  • stödja kommunöverskridande folkhälsoinsatser.

Konkret kan arbetet handla om att ta fram modeller för hur det lokala, regionala och nationella folkhälsoarbetet kan länkas samman. Genom regionala samordningsstrukturer kan rollfördelning mellan olika aktörer göras tydlig. Länsstyrelserna ska också ge samordnat stöd till kommuner som kommit olika långt i sitt främjande och förebyggande arbete och stödja framtagande av lokala samordningsstrukturer för god och jämlik hälsa.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har huvudansvaret för rapporteringen av uppdraget och ska lämna en slutredovisning till Socialdepartementet senast den 15 mars 2024.

Folkhälsomyndigheten ska i ett parallellt uppdrag stödja länsstyrelsernas arbete med deras uppdrag, i syfte att uppfylla det folkhälsopolitiska målet. Den stödstruktur som Folkhälsomyndigheten har utvecklat för det statliga folkhälsoarbetet ska utgöra grunden för arbetet. Myndigheten ska också inom ramen för detta arbete vara länken till andra myndigheter på nationell nivå. Inom ramen för sitt samordnande ansvar ska myndigheten bidra till en god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande.

I uppdraget ingår att samla in och göra en nationell bild av de kartläggningar av de regionala och lokala aktörskartor som getts till länsstyrelserna.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget i sina årsredovisningar för åren 2022 och 2023.

Du kanske också gillar