Hem Hälsa Marknadskontroll stärks – regeringen föreslår kompletterande bestämmelser för fyra produktgrupper

Marknadskontroll stärks – regeringen föreslår kompletterande bestämmelser för fyra produktgrupper

förbi admin
0 kommentar

Syftet med marknadskontroll är att säkerställa att de produkter som finns på marknaden inte äventyrar användarnas hälsa eller säkerhet eller miljön, och att produkterna fungerar på rätt sätt. Regeringen föreslår vissa kompletteringar när det gäller verkställigheten av marknadskontrollförordningen i fråga om leksaker, maskiner avsedda för konsumentbruk, mätinstrument och gasanordningar.

EU:s marknadskontrollförordning trädde i kraft 2019 och gäller över 70 produktgrupper. De befintliga nationella strukturerna för marknadskontroll i Finland måste uppdateras så att de är förenliga med EU-förordningen. Verkställigheten av förordningen har beretts stegvis vid olika ministerier enligt ministeriernas ansvarsområden.

Nu föreslår regeringen kompletterande bestämmelser som gäller fyra produktsektorer inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. EU:s marknadskontrollförordning ska verkställas i fråga om leksaker, maskiner avsedda för konsumentbruk, mätinstrument och gasanordningar.
Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 29 september 2022.

Produkter som finns på marknaden ska uppfylla de krav som ställs på dem

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att säkerställa att marknadskontrollmyndigheterna har tillräckliga metoder att utöva tillsyn över produkterna. Bland annat metoderna för kontroll av näthandeln kompletteras till vissa delar. Myndigheterna ska exempelvis ha möjlighet att i sista hand radera uppgifter om farliga produkter från de webbplatser där produkterna säljs. Dessutom föreslås det kompletteringar i de straffbestämmelser som redan i dagsläget tillämpas inom alla fyra sektorer.

Syftet med ändringarna är att stärka skyddet för hälsa och säkerhet och konsumentskyddet och att främja rättvisa konkurrensvillkor. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen ska även i fortsättningen agera marknadskontrollmyndigheter inom sektorerna i Finland.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft våren 2023. Responsen från remissbehandlingen våren 2022 har beaktats vid den fortsatta beredningen.

Propositionen kompletterar den lagstiftning som trädde i kraft våren 2022

Det bedöms att enhetliga bestämmelser om marknadskontroll i regel gagnar alla berörda aktörer. Syftet med marknadskontroll är att trygga den fria rörligheten för produkter inom unionen genom att medlemsstaterna tillämpar enhetliga krav. En effektivare marknadskontroll främjar riskhanteringen och bidrar till rättvis konkurrens.

Verkställigheten av marknadskontrollförordningen sker stegvis i Finland. Ett omfattande lagpaket om verkställigheten trädde i kraft den 11 april 2022. I samband med detta gjordes bestämmelserna om marknadskontroll enhetligare med hjälp av den horisontella marknadskontrollagen. Nu utarbetas det med hjälp av den horisontella marknadskontrollagen kompletterande bestämmelser i fråga om produkter som inte ingick i det lagpaket som trädde i kraft i april.

Ytterligare information:
Mikko Holm, regeringsråd, tfn 0295 047 377
Pauliina Kanerva, regeringsråd, tfn 0295 060 160
Aku-Petteri Korhonen, specialsakkunnig, tfn 050 318 8948

Du kanske också gillar