Hem Hälsa Så kan kommunerna göra mer för cyklingen – Corren

Så kan kommunerna göra mer för cyklingen – Corren

förbi admin
0 kommentar

Men redan nu finns mycket som kommunerna i Östergötland kan göra för att bidra till bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan i länet, skriver VTI och regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet.

Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett hot mot folkhälsan i Sverige. I dag är såväl barn som vuxna inaktiva cirka 70 procent av sin vakna tid, vilket är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Samtidigt står vi inför en klimatomställning som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska dramatiskt. De klimatmål som riksdagen ställt sig bakom slår fast att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp år 2045. För inrikes transporter ska utsläppen minska med 70 procent redan till 2030.

Att gå eller cykla i vardagen är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet som stärker muskler, hjärta och kondition – vilket kan ge bättre sömn och psykisk hälsa och förebygga en mängd sjukdomar. Samtidigt bidrar cykling till bättre framkomlighet, lägre buller och minskade utsläpp.

Hösten 2021 fick VTI i uppdrag av regeringen att föreslå mål för ökad cykling. I den rapport som nyligen lämnades över till regeringen föreslår VTI följande mål till 2035:
– Cyklingen ska fördubblas.

– Cykelresornas andel av resor kortare än 10 km ska öka till 45 procent.

– Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern ska öka till 50 procent.

Rapporten visar att det finns en stor potential för att fler kortare resor i vardagen ska ske med cykel. Drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. 93 procent av befolkningen har mindre än 20 minuters väg med cykel till en livsmedelsbutik, 96 procent har mindre än 20 minuter till grundskolan och 85 procent har mindre än 20 minuter till en vårdcentral med cykel.

För att Sverige ska nå målen för cykling krävs insatser från alla delar av samhället. Men redan nu kan kommunerna i Östergötland gå före och erbjuda en infrastruktur som gör det lättare att nå de nationella målen. Regeringens nationella cykelstrategi från 2017 föreslår bland annat:

– Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen. 

– Förbättra drift och underhåll på vägnätet för cykeltrafik.

– Förbättra förutsättningarna för barn och ungas cyklande.

– Främja pendlingsresor på cykel.

Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och löser miljö- och klimatproblemen. Men genom att göra det lättare för alla invånare i Östergötland att gå eller cykla mer i vardagen kan länets kommuner ge ett viktigt bidrag för att nå dit. Det är en investering som ger invånarna i länet utdelning på tre plan: bättre hälsa, minskad klimatpåverkan och ökad framkomlighet.
 

Du kanske också gillar