Hem Hälsa ”Så tänker och tycker barn och unga kring fysisk aktivitet.” – Sydsvenskan

”Så tänker och tycker barn och unga kring fysisk aktivitet.” – Sydsvenskan

förbi admin
0 kommentar

Uppenbart måste politiker, myndigheter och organisationer bli bättre på att involvera barn och unga i allt ifrån stadsplanering till föreningsverksamhet, skriver Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, och Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kostnader för de aktiviteter som erbjuds genom idrottsföreningar begränsar barns och ungas möjlighet att delta. Dessutom är många fritidsaktiviteter varken lättillgängliga eller enkla att delta i, skriver artikelförfattarna.

Bild: Sven-Erik Svensson

För att öka barns och ungas möjlighet till att röra på sig har olika initiativ tagits runt om i landet. De allra flesta drivs av vuxna.

För att ta reda på vad barn och unga själva tänker och tycker kring fysisk aktivitet, vad de anser krävs för att den ska öka och för att minska skillnaderna mellan dem som rör på sig mycket och de som gör det i betydligt mindre utsträckning har Bris gjort en Sifoundersökning bland unga i åldern 13–17 år. Svaren visar främst tre förändringar som barn vill se:

• Involvera barn och unga i frågor som rör fysisk aktivitet. Lyssna på deras förslag och inkludera dem i planering av fritid och skolidrott.

• Skapa en mer inkluderande idrott: Möjlighet för alla att vara med oavsett ekonomiska förutsättningar och minskad elitsatsning inom idrotten.

Annons

Annons

• Bygga för lek och rörelse: Stimulera till rörelse genom aktivitetsparker, lekmiljöer och fritidsgårdar som organiserar fysisk aktivitet.

Barns och ungas möjlighet till fysisk aktivitet är en fråga om rättigheter. Enligt barnkonventionen, som gäller personer under 18 år, har varje barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa, rätt till lek, vila och meningsfull fritid. Trots det stöter de på många hinder som försvårar deras möjlighet till fysiska aktiviteter och idrott – alltså gör att deras rättigheter inte tillgodoses.

En tidigare Sifoundersökning som gjordes på uppdrag av Bris visar att 1 av 3 unga uppger att de vill röra på sig mer än vad de gör idag.

Socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst är starkt kopplade till hur mycket barn, ungdomar och vuxna i Sverige rör på sig, liksom hur omfattande deras stillasittande är.

Kostnader för de aktiviteter som erbjuds genom idrottsföreningar begränsar barns och ungas möjlighet att delta. Alla föräldrar har inte möjlighet att betala för medlemsavgifter och utrustning, eller ställa upp med tid och transporter. Dessutom är många fritidsaktiviteter varken lättillgängliga eller enkla att delta i. Det begränsar barn och unga med någon typ av funktionsnedsättning och gör att unga hbtqi-personer i högre utsträckning avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Annons

Barn och unga som rör på sig sover, mår och fungerar bättre. Dessutom främjar fysisk aktivitet inte bara den fysiska hälsan utan även den psykiska. Regelbunden fysisk aktivitet minskar bland annat risken för nedstämdhet och depression, samt leder till ökad koncentrations- och inlärningsförmåga. Ändå har sådant som skolgårdars fria lekytor minskat på senare år. Otrygghet och osäkerhet i bostadsområden begränsar också en del barns möjlighet till att röra sig fritt.

Annons

I Folkhälsomyndighetens undersökningar av fysisk aktivitet bland skolbarn i åldern 11, 13 och 15 år konstateras att färre än 20 procent är fysiskt aktiva minst en timme om dagen.

Omfattande forskning har dokumenterat de utmaningar som finns för att barn och unga i Sverige ska röra mer på sig. Men den undersökning vi presenterar idag visar att det finns en outnyttjad möjlighet när det gäller att hitta lösningar. Barn och unga vill vara delaktiga och har rätt att få inflytande i frågor som rör dem. Uppenbart måste politiker, myndigheter och organisationer bli bättre på att involvera barn och unga i allt ifrån stadsplanering till föreningsverksamhet – för att skapa rum för lek och rörelse där varje barn och ung människa känner sig välkommen och inkluderad. 


SKRIBENTERNA

Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris

Per Nilsson, ordförande i den av regeringen tillsatta Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Du kanske också gillar