Hem Hälsa Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

förbi admin
0 kommentar

Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

Klimatförändringarna märks här och nu. I takt med att vi minskar klimatutsläppen ska vi rusta samhället starkare mot det allt vanligare och intensivare extremvädret. I dag har regeringen tagit ytterligare steg för att stärka Sveriges klimatberedskap.

Vi kommer att få fler extrema skyfall, med mycket regn på kort tid. De stora regnmängder som kommer med skyfall ryms inte inom dagvattensystemet utan kan leda till översvämningar, framför allt i tätorter.

Det nya uppdraget till MSB ska stärka klimatberedskapen och skapa förutsättningar för att lokala skyfallskartor ska kunna användas för att identifiera områden som riskerar att översvämmas. 

Att anpassa samhället för intensiva skyfall och översvämningar är en viktig del i genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning och Parisavtalet. Med hjälp av så kallade skyfallskarteringar kan beredskapen för effekterna av klimatförändringarna stärkas, eftersom de underlättar riskbedömningar och beslut om åtgärder vid skyfall. En skyfallskartering visar var det finns risk för översvämning och var i tätorten de mest sårbara områdena finns.

– Vi har redan sett hur kraftiga skyfall orsakat stora konsekvenser med skador på folk hem, stora problem i trafiken och stängda skolor . Därför stärker vi nu samhällets klimatberedskap vid skyfall. Genom det här uppdraget till MSB ska det bli enklare för kommuner och fastighetsägare att identifiera särskilda riskområden vid skyfall, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen bedömer att samhället behöver öka sin kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå lokalt vid skyfall, samt vilka effekterna blir för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Regeringen ger nu MSB i uppdrag att bland annat ta fram en standardiserad metod för skyfallskarteringar i tätorter och föreslå hur samordningen av skyfallskarteringar kan utvecklas för att åstadkomma ett rikstäckande kunskapsunderlag om skyfall.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023.

Regeringens arbete med klimatberedskap och anpassning

Regeringen arbetar med att stärka klimatberedskapen och anpassningen till ett förändrat klimat på flera sätt. Det sker bland annat genom en övergripande strategi för klimatanpassning och genom riktad finansiering för klimatanpassning. Regeringens mål för anpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Klimatanpassning är nödvändigt för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En ökad klimatberedskap minskar de skadekostnader som uppstår vid framtida olyckor och skador till exempel som följd av extremväder.

Nationell strategi för klimatanpassning

Du kanske också gillar