Hem Hälsa Uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet förbättras

Uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet förbättras

förbi admin
0 kommentar

Reformen av äldreomsorgslagen förbättrar bland annat uppföljningen av tjänsternas kvalitet. Reformen är en del av en mer omfattande lagstiftningsreform av tjänsterna för äldre. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2023. Social- och hälsovårdsministeriet ordnar utbildningar om reformens innehåll under hösten.

En av de viktigaste ändringarna i äldreomsorgslagen handlar om att förbättra uppföljningen av kvaliteten på tjänsterna för äldre. Institutet för hälsa och välfärd ska ha en skyldighet att följa upp kvaliteten, i början två gånger per år och i fortsättningen oftare. Genom uppföljningen får man regelbundet landsomfattande information om personalens tillräcklighet och hemvårdens kvalitet. Institutet för hälsa och välfärd genomför dessutom en landsomfattande kundenkät vartannat år.  

Uppföljningsinformationen används vid upphandlingen och övervakningen av tjänsterna. I och med uppföljningen kan också de äldre och deras närstående få bättre information om tjänsternas kvalitet. 

En annan betydande förändring är att den långvariga institutionsvården för äldre inom socialvården ska avvecklas före utgången av år 2027. I fortsättningen ska den mest krävande servicen ordnas huvudsakligen vid serviceboenden med heldygnsomsorg, som har bättre möjligheter att garantera kundernas självbestämmanderätt och tillgodose kundernas individuella behov. Långvarig institutionsvård kan ges på hälsocentralens bäddavdelning om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

I samband med reformen preciserar man också bestämmelsen om den serviceplan som avses i äldreomsorgslagen och ändrar terminologin och tidpunkten för verkställandet av besluten så att de stämmer överens med socialvårdslagen.  För att de äldres individuella behov ska beaktas bättre preciseras också uppgifterna för den kontaktperson som avses i socialvårdslagen.  

I äldreomsorgslagen betonas vikten av att förutse äldres boendebehov. Kommunerna och välfärdsområdena ska ansvara för bedömningen av boendebehov och utvecklingen av boende.  Man uppmuntrar också de äldre att själva försöka förutse sina behov. I paragrafen om tjänster som främjar välbefinnande föreslås det en ny bestämmelse om möjligheten att ordna och erbjuda tjänster som främjar välbefinnandet också inom mödra- och barnrådgivningen.    

Riksdagen godkände lagen om ändring av äldreomsorgslagen och lagens korrigeringar och sakinnehåll den 29 september 2022. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 28 oktober 2022. 

Tjänsterna och boendeservicen som ges i hemmet enligt socialvårdslagen har redan tidigare förbättrats vid reformen av tjänsterna för äldre.  Ändringarna gäller också andra kundgrupper inom socialvården. Även dessa ändringar träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2023. 
Social- och hälsovårdsministeriet ordnar två utbildningar på webben om genomförandet av den andra fasen i reformen av tjänsterna för äldre. Utbildningarna är likadana till innehållet och ordnas den 28 oktober 2022 kl. 10.00-14.15 och den 4 november 2022 kl. 10.00-14.15. Välkommen!

Läs mer om utbildningarna:

Under den första fasen av reformen av tjänsterna för äldre inledde man en gradvis höjning av personaldimensioneringen inom dygnetruntvården. Propositionen om detta är på remiss. 

Ytterligare information:

Jaana Huhta, direktör
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman
Kaarina Tuokko, sakkunnig
e-postadresserna har formen [email protected]
 

Du kanske också gillar