Hem Sverige Ivo riktar kritik mot Mälarsjukhuset

Ivo riktar kritik mot Mälarsjukhuset

förbi admin
0 kommentar

Enligt Ivo har Mälarsjukhuset inte säkerställt att de har tillräckligt med tillgängliga vårdplatser för att möta behovet inom den somatiska specialistsjukvården. Den främsta orsaken uppges vara brist på personal, så som sjuksköterskor, i regionen.

Detta leder bland annat till överbeläggningar på vårdavdelningar och utlokalisering, det vill säga att patienter vårdas på en annan avdelning än den som har specifik kompetens och ansvar för patienten.

Bristen på tillgängliga vårdplatser leder också till långa väntetider på akutmottagningen för patienter som ska läggas in.

“Ivo anser att det inte är förenligt med god vård att patienter med behov av att snabbt få träffa läkare får vänta länge på läkarbedömning. Detta eftersom de patienterna kan lida av potentiellt allvarliga medicinska tillstånd varför lång väntetid kan innebära risker”, står det i beslutet.

Sammantaget anser Ivo att bristerna äventyrar patientsäkerheten och medför en risk för allvarliga vårdskador eftersom patienterna inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och nutrition tillgodosedda.

Ivo kräver nu att Mälarsjukhuset redovisar vilka åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna, senast den 23 januari 2023.

Du kanske också gillar