Hem Sverige Tidigt larm om brist på praktikplatser från utbildningarna

Tidigt larm om brist på praktikplatser från utbildningarna

förbi admin
0 kommentar

Precis som alla andra lärosäten med barnmorskeutbildning varnade Lunds universitet inför utbyggnaden av barnmorskeprogrammen för att bristen på praktikplatser i vården skulle göra det svårt att utbilda många fler. Samma sak gäller sjuksköterskeutbildningen, som regeringen också utökat stort. Även här såg svenska universitet och högskolor att den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, skulle bli en flaskhals. En oro som även den blivit befogad, berättar Irén Tiberg programnämndsordförande vid Lunds universitet.

– Bristen på handledare är en flaskhals i alla våra program. Vi underproducerar antalet studenter jämfört med det uppdrag vi har från regeringen. Vi har kämpat med detta under många år, säger hon.

Bland annat lyftes dilemmat med bristen på praktikplatser direkt till utbildningsdepartementet redan när planen för att öka antalet studenter inom bristyrkena skickades ut på remiss i slutet av 2014.

När det gäller utbildningen till barnmorska skulle minst 100 fler studenter per år kunna antas till barnmorskeutbildningarna om vården bara kunde ta emot fler studenter på praktik, vilket DN visat i en kartläggning.

Barnmorskestudenten Viviana Lundberg är absolut inte ensam om att vilja bli barnmorska. Men trots rekordhögt söktryck antas inte tillräckligt många studenter på grund av bristen på praktikplatser i förlossningsvården.

Foto: Anders Hansson

Utbildningsminister Anna Ekstrand säger till DN att hon är djupt oroad över situationen.

–Det här är en negativ spiral som vi ser inom fler bristyrken och som vi vill vända. Men när det gäller sjuksköterskor och barnmorskor är jag extra orolig. Pandemin visade med smärtsam tydlighet hur pressad situationen är och hur viktigt det är att vi får till kompetensförsörjningen på ett bättre sätt, säger hon.

Trots att universitet och högskolor länge larmat om praktiken som en flaskhals är det först i år som regeringen satsar statliga medel på att få ut fler studenter i vården. Bland annat kan de regioner som i höst visar att de utökat antalet praktikplatser jämfört med höstterminen 2021 söka pengar från en pott som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har fått att hantera.

Ett nationellt vårdkompetensråd har också fått regeringens uppdrag att utveckla samverkan om VFU och klinisk praktik.

– Och jag förbereder att ganska snart fatta beslut om ytterligare insatser för att vi ska kunna få fram fler vfu-platser och därmed fler utbildningsplatser, framför allt på sjuksköterskeutbildningen, säger Anna Ekstrand.

Varför kommer de här satsningarna först nu?

– Det här är vårdgivarnas ansvar och det är vårdgivarna själva som har mest att vinna på att det finns tillräckligt med vfu-platser. Men nu ser regeringen att vi kan göra något genom att ge en morot till huvudmännen för att stimulera dem att göra det som är bäst för dem själva, säger Anna Ekstrand.

I dag är barnmorskeutbildningen 1,5 år. Under den tiden ska studenter som Viviana Lundberg vara med på minst 50 födslar. Här stöttar handledaren Jessica Ellgard i journalföringen. För att utbilda dig till barnmorska måste du vara sjuksköterska i grunden.

I dag är barnmorskeutbildningen 1,5 år. Under den tiden ska studenter som Viviana Lundberg vara med på minst 50 födslar. Här stöttar handledaren Jessica Ellgard i journalföringen. För att utbilda dig till barnmorska måste du vara sjuksköterska i grunden.

Foto: Anders Hansson

Li Thies-Lagergren, sammankallande för barnmorskeförbundets utbildningsråd, tycker att det som borde lyftas i frågan framför allt är arbetsgivarnas ansvar för att skapa bättre arbetsmiljö och villkor för att få erfarna barnmorskor att stanna i förlossningsvården.

Att utbilda nya till den arbetsmiljö som råder i dag är inte en lösning, säger hon.

Barnmorskeförbundet och lärosätena har också länge föreslagit att barnmorskeutbildningen ska förlängas och helst bli en helt egen utbildning.

Det skulle ge studenterna en lugnare inlärning och fler terminer att sprida ut den verksamhetsförlagda utbildningen på, säger hon.

I dag överlämnades en utredning till regeringen gällande sjuksköterske- och barnmorske utbildningarnas utformning och examensmål. Den föreslår bland annat att en ny utredning tillsätts som ser över om barnmorskeutbildningen bör göras om. Ett annat förslag är att privata vårdgivare ska få ett tydligare uppdrag än i dag att bidra med praktikplatser, en lösning som utbildningsministern Anna Ekstrand hoppas mycket på.

– Ibland känns det som om vi utbildar till ett svart hål, säger Irén Tiberg programansvarig på Lunds universitet och tillägger att grundproblemet handlar om att vårdens arbetsmiljö måste bli bättre.

– Ibland känns det som om vi utbildar till ett svart hål, säger Irén Tiberg programansvarig på Lunds universitet och tillägger att grundproblemet handlar om att vårdens arbetsmiljö måste bli bättre.

Foto: Lunds universitet

Irén Tiberg programansvarig på Lunds universitet tycker att regeringens borde ha tagit lärosätenas larm om bristen på vfu-platser på större allvar tidigare. Att satsningar på att få fram fler praktikplatser kommer först nu är bakvänt, säger hon, särskilt med tanke på att en så stor del av utbildningarna till både sjuksköterska och barnmorska sker ute i vården.

– Vi hade kunnat utbilda många fler. Det är vfu-platserna som är problemet och det är i den här änden man borde ha börjat, säger hon.

Du kanske också gillar