Hem Världen Asyl och migration, Schengen, uppgiftsskydd i samband med internationella överföringar och digitalt informationsutbyte i gränsöverskridande terrorismärenden på RIF 9–10 juni

Asyl och migration, Schengen, uppgiftsskydd i samband med internationella överföringar och digitalt informationsutbyte i gränsöverskridande terrorismärenden på RIF 9–10 juni

förbi admin
0 kommentar

Asyl och migration: genomgång av framsteg som gjorts inom ramen för den första etappen

Kommissionen presenterade den 23 september 2020 ett meddelande om en ny migrations-och asylpakt. Pakten innehåller förslag till åtgärder och ett antal nya eller reviderade rättsaktsförslag, rekommendationer och riktlinjer på områdena migration, asyl, integration, gränsförvaltning och samarbete med tredjeland.

Ministrarna väntas få en lägesrapport om de framsteg som har gjorts i det första steget i den gradvisa ansatsen.

Schengenrådet

Schengenrådet infördes under det franska ordförandeskapet med syftet är att ge Schengenfrågorna särskilt utrymme i samband med ordinarie RIF-råd. Samtliga Schengenländer deltar i Schengenrådet, d.v.s. även de Schengenstater som inte är EU-medlemsstater (Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein). Förhoppningen är att kunna skapa ett bättre och mer välfungerande Schengenområde genom att ett helhetsgrepp tas om styrningen av Schengensamarbetet och att läget i Schengenområdet följs upp.

Till grund för diskussionen på Schengenrådet den 10 juni ligger en rapport om tillståndet i Schengenområdet som kommissionen har författat.

Uppgiftdataskydd i samband med internationella överföringar

Kommissionen och USA har förhandlat om ett ramverk  som kan ligga till grund för hur personuppgifter kan överföras mellan EU och USA. Detta har stor betydelse inte minst för den internationella handeln.

Det är angeläget att sådan överföring kan ske på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som det är viktigt att det finns en konsekvent hållning som garanterar att enskildas skydd för den personliga integriteten upprätthålls.

Det är därför ett steg i rätt riktning att USA och EU träffat en principöverenskommelse om hur dessa överföringar kan ske.

Förordningen om digitalt informationsutbyte i gränsöverskridande terrorismärenden

Syftet med förslaget är att förbättra Eurojusts möjligheter att effektivt identifiera kopplingar mellan utredningar i terrorismärenden och ge stöd till de nationella myndigheterna i deras utredningar. Förslaget innehåller även bl.a. bestämmelser om ett nytt ärendehanteringssystem vid Eurojust och förbättrade möjligheter till säker kommunikation mellan nationella myndigheter och Eurojust.

Regeringen kan ställa sig bakom det förslag till allmän riktlinje som ministrarna ska ta ställning till vid rådet.

Direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser  

Kommissionens föreslag till direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser är avsett att ersätta det nuvarande miljöbrottsdirektivet och innehåller bl.a. minimiregler om brottsrekvisit och påföljder för de allvarligaste överträdelserna av unionens miljölagstiftning. Rådsbehandlingen syftar till att anta en delvis allmän riktlinje avseende bl.a. bestämmelserna om de gärningar som ska kriminaliseras. Det förväntas också äga rum en diskussion om påföljder för miljöbrott.

Regeringen kan ställa sig bakom förslaget till delvis allmän riktlinje.

Rättsliga åtgärder beträffande situationen i Ukraina

Medlemsstaterna har på såväl nationell nivå som på EU-nivå vidtagit en rad rättsliga åtgärder som svar på Rysslands invasion av Ukraina. Ett flertal av dessa initiativ tar sikte på ansvarsutkrävande för internationella brott som kan antas begångna under invasionen. Vid rådsmötet förväntas ministrarna diskutera koordinering av medlemsstaternas insatser på området och det förslag som kommissionen lämnat om att utvidga EU:s behörighet att lagstifta på det straffrättsliga området avseende överträdelser av EU:s sanktionsbeslut.

Ansvarsutkrävande för internationella brott begångna under Rysslands invasion av Ukraina är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringen avser fortsätta att stödja åtgärder för ansvarsutkrävande. Det är viktigt att det upprätthålls en effektivitet i genomförandet av EU:s sanktionsbeslut och överträdelser av sanktionerna måste motverkas. Regeringen har med stort intresse mottagit kommissionens förslag men detta behöver analyseras ytterligare innan en ståndpunkt förankras parlamentariskt.

Ukraina: uppföljning av tiopunktsplanen

Vid det extrainsatta RIF-rådet den 28 mars 2022 presenterade kommissionen en tiopunktsplan för starkare EU-samordning för att välkomna de människor som flyr kriget i Ukraina.

Regeringen välkomnar kommissionens ambitiösa arbete med samordning kopplat till situationen i Ukraina och aktiveringen av massflyktsdirektivet, bland annat genom arbetet i solidaritetsplattformen. EU behöver stå enat i mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Det är viktigt med stark EU-samordning och ett helhetsgrepp i det nuvarande läget.

 

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.

Du kanske också gillar