Hem Världen Kommande möten: 5–18 december 2022

Kommande möten: 5–18 december 2022

förbi admin
0 kommentar

Översikt över huvudteman och möten i ministerrådet och Europeiska rådet under de kommande två veckorna.

Rådet (transport, telekommunikation och energi: transport), 5 december 2022

Rådet uppmanas att anta en allmän riktlinje om den reviderade förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), godkänna slutsatser om den pågående utvecklingen av transporter på inre vattenvägar (Naiades III) och diskutera läget i pågående lagstiftningsärenden på transportområdet.

Rådet (transport, telekommunikation och energi: telekommunikation), 6 december 2022

Rådet väntas anta en allmän riktlinje om rättsakten om artificiell intelligens (AI) och förordningen om inrättandet av en ram för en europeisk digital identitet (eID) samt ta del av lägesrapporterna om förordningen om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten) och om förordningen om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (cyberresiliensakten). Ministrarna ska också hålla en riktlinjedebatt om digital kompetens för det digitala decenniet.

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor), 6 december 2022

Rådet ska diskutera åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern, den ungerska återhämtningsplanen, 18 miljarder euro i finansiellt stöd till Ukraina och direktivet (om den andra pelaren) om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner.

Rådet (rättsliga och inrikes frågor), 8–9 december 2022

Inrikesministrarna ska diskutera den fullständiga tillämpningen av Schengenregelverket i Bulgarien, Kroatien och Rumänien och kommer att granska det övergripande läget i Schengenområdet. Ministrarna ska utvärdera framstegen med förordningen för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. De ska också diskutera migrationens yttre dimension och situationen längs de viktigaste migrationsrutterna samt de inrikespolitiska aspekterna av Rysslands aggression mot Ukraina.

Justitieministrarna kommer att sträva efter att anta allmänna riktlinjer om digitalisering av rättsligt samarbete och om miljöbrottsdirektivet. De ska diskutera direktivet mot strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt och diskutera kampen mot antisemitism. Ministrarna kommer att sträva efter att anta slutsatser om kampen mot strafflöshet avseende brott begångna i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor: sysselsättning och socialpolitik), 8 december 2022

Sysselsättnings- och socialministrarna ska försöka nå fram till en rådets ståndpunkt om två förslag till direktiv: om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete och om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest. På dagordningen står också den europeiska strategin för vård och omsorg och den europeiska planeringsterminen.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor: hälso- och sjukvård), 9 december 2022

Hälso- och sjukvårdsministrarna planerar att anta en ny rekommendation om cancerscreening och ska diskutera frågan om upphandling av coronavacciner.

Rådet (jordbruk och fiske), 11–12 december 2022

EU:s jordbruks- och fiskeministrar kommer att försöka nå en politisk överenskommelse om fiskemöjligheterna i EU-vatten och vatten utanför EU för 2023. De ska också diskutera marknadssituationen, strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, geografiska beteckningar och kvalitetssystem, djurskydd samt hållbar användning av växtskyddsmedel och märkning på förpackningens framsida.

Utrikesrådet, 12 december 2022

Utrikesrådet kommer att informeras om aktuella frågor och diskutera den ryska aggressionen mot Ukraina och Iran.

Extra möte i TTE-rådet (energi), 13 december 2022

Huvudpunkten på dagordningen för EU:s energiministrar kommer att vara ett förslag till rådets förordning om en tillfällig korrigeringsmekanism för gasmarknaden.

Allmänna rådet, 13 december 2022

Ministrarna kommer att fokusera på förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte, den årliga rättsstatsdialogen och uppföljningen av konferensen om Europas framtid. Rådet kommer att uppmanas att godkänna den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2023–2024 och slutsatserna om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen. Ministrarna kommer också att försöka nå en allmän riktlinje om förordningen om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam.

Europeiska rådet, 15 december 2022

EU-ländernas ledare träffas i Bryssel för att diskutera Ukraina, energi och ekonomi, säkerhet och försvar, det södra grannskapet och yttre förbindelser.

Andra möten


Du kanske också gillar