Hem Världen Orsakerna till avskogning och hur EU tacklar det | Nyheter

Orsakerna till avskogning och hur EU tacklar det | Nyheter

förbi admin
0 kommentar

Den fart med vilken skogar försvinner runt om i världen oroar. 420 miljoner hektar skog försvann på grund av avskogning mellan 1990 och 2020 enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, vilket är en yta lika stor som EU.

Avskogning innebär att skogar huggs ner för att marken ska kunna användas för andra ändamål, medan skogsdegradering är en mer gradvis process där skogarnas förmåga att producera nytta i form av virke och biologisk mångfald går förlorad.

Dessa processer sker främst i någon av de tre stora skogsplatåerna i Amazonas i Sydamerika, i Kongo i Centralafrika och i Sydostasien. Den motsatta utvecklingen sker i EU där skogarna ökade med 10 procent mellan 1990 och 2020.

Men avskogning är ett globalt problem som EU vill tackla för att bekämpa miljöskador och klimatförändringar.

Vilka är de främsta orsakerna till avskogning och skogsdegradering?

Avskogning och skogsdegradering kan främst kopplas till mänsklig aktivitet.

Industriellt jordbruk

Jordbruk är den främsta motorn till avskogning i alla regioner förutom i Europa. Omvandlingen av skog till jordbruksmark är den främsta orsaken till kalhuggning. Enligt FAO orsakar den åtminstone 50 procent av den globala avskogningen, främst för produktion av palmolja och sojabönor.

Betesmark för boskapsdjur svarar för nästan 40 procent av den globala avskogningen.

I Europa utgör omvandlingen till jordbruksmark ungefär 15 procent av avskogningen och 20 procent beror på betesmarker.

Urbanisering

Urban- och infrastrukturutveckling, inklusive byggande och utbyggnad av vägnät, utgör den tredje största orsaken till global avskogning, och motsvarar lite mer än 6 procent av totalen. Men det är den främsta orsaken till avskogning i Europa.

Överexploatering av virkesresurser

Andra skadliga aktiviteter kopplat till människors verksamhet inbegriper överutnyttjande av trä för exempelvis bränsle, eller illegal eller ohållbar skogsindustri.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är både en orsak och en konsekvens av avskogning och skogsdegradering. De extrema händelser som de orsakar, såsom skogsbränder, torka och översvämning, drabbar skogarna. Därutöver är minskade skogar skadligt för klimatet, då skogarna spelar en viktig roll för ren luft, att reglera vattencykler, att fånga in koldioxid, att förhindra förlorad biologisk mångfald och markerosion.

EU:s konsumtion av varor som producerats på avskogad mark

Mycket av tropiska skogar som omvandlas till jordbruksmark går till att producera varor som handlas globalt. EU:s konsumtion står för ungefär 10 procent av den globala avskogningen, framförallt till palmolja och soja, vilka svarar för nästan två tredjedelar.

Enligt EU-kommissionens konsekvensanalys är detta de huvudsakliga produkterna som importeras av EU från avskogad mark:

  • Palmolja 34 procent
  • Soja 32,8 procent
  • Virke 8,6 procent
  • Kakao 7,5 procent
  • Kaffe 7 procent
  • Gummi 3,4 procent
  • Majs 1,6 procent

Mot en EU-reglering för avskogningsfria produkter

Avskogning och skogsdegradering påverkar EU:s miljömål såsom kampen mot klimatförändringarna och förlorad biologisk mångfald, men också mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Det är därför som EU vill bekämpa att skogar försvinner.

I september 2022 godkände parlamentet sin ståndpunkt om kommissionens förordning om avskogningsfria produkter, vilken ska tvinga företag att verifiera att produkter som säljs inom EU inte har producerats på avskogad mark. Parlamentet vill inkludera fler produkter på listan och säkerställa att mänskliga rättigheter och skyddet av ursprungsbefolkningar respekteras.

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen sin nya skogsstrategi för EU till år 2030, vars syfte är att öka kvantitet och kvalitet i EU:s skogar och främja dess roll som koldioxidsänkor.

Läs mer om vad ledamöterna gör för att bekämpa avskogning

Du kanske också gillar